Beschikbaarheid en informatie op de website

Wij doen ons best om te garanderen dat onze website altijd werkt zoals het hoort. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze website steeds beschikbaar of toegankelijk zal zijn.

Indien een prijs op onze webshop, in onze (online) catalogus, in een prijslijst of enig ander document dat wij zouden meedelen, verkeerd wordt weergegeven, ongeacht de oorzaak ervan, zijn wij niet gehouden tot de verkoop van de goederen tegen de meegedeelde foute prijs en behouden wij ons het recht voor om deze prijs te corrigeren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten als gevolg van een gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van onze website of als gevolg van de (verkeerde) informatie die op onze website weergegeven wordt.

Alle links of mogelijkheden tot delen (via sociale media, blogs en vergelijkbare sites en communicatiediensten) op onze website dienen uitsluitend om uw surfervaring op onze website te vereenvoudigen en u hierbij deze mogelijkheden te faciliteren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan onze website gelinkte websites en evenmin voor de gevolgen van contracten die u afsluit met derden via de gelinkte websites. Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen, schade, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden die u zou lijden door het gebruik van gelinkte websites van derden.

Voorts zijn wij geenszins aansprakelijk voor verliezen, schade, uitgaven, kosten, vertragingen of andere aansprakelijkheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële verliezen zoals verlies van baten) als gevolg van een gebeurtenis waarover wij geen redelijke controle uitoefenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot transmissie-, communicatie- of computerstoringen, storingen van andere voorzieningen, of u onvermogen om toegang te krijgen tot de website wegens om het even welke reden of defect, fout of vertraging in de verzending of ontvangst van kennisgevingen, mededelingen of instructies via een elektronisch medium).

Intellectuele eigendomsrechten

Wij verlenen de bezoekers louter toegang tot de website voor het gebruik ervan.

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere intellectuele eigendomsrechten in de ruime zin of andere bestanddelen van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten of de licentie op deze rechten behoren uitsluitend toe aan Yokohama Belgium.

U mag een kopie van onze website nemen, door middel van een uittreksels van onze website op een lokale harde schijf te downloaden en/of ze af te drukken, doch enkel indien deze kopie bedoeld is voor uw persoonlijke gebruik. Daarnaast mag u ook een uittreksels van onze website voor andere mensen kopiëren, op voorwaarde dat u er geen winst mee maakt.

Behoudens in geval van persoonlijk gebruik of mits voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, is de reproductie van het geheel of een gedeelte van de inhoud van onze website in om het even welke vorm of het gebruik maken van op enige andere wijze van onze merken en handelsnamen verboden.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden van onze website en de overige documenten, alsook onze producten op elk ogenblik te wijzigen. Elke wijziging van onze voorwaarden zal onmiddellijk ingaan wanneer wij ze op de website publiceren, en zal van kracht zijn voor elk toekomstig gebruik van en elke toekomstige bestelling via onze website. Het is dan ook aangewezen onze algemene voorwaarden en onze andere beleidsregels die gepubliceerd zijn op onze website publiceren regelmatig na te kijken.

Niet-toegelaten handelingen op onze website

Wanneer u onze website gebruikt, is het niet toegelaten om een bestelling te plaatsen terwijl u op voorhand weet dat u deze verbintenis niet zal kunnen nakomen.

Daarnaast is het niet toegelaten om verkeerdelijk voordeel te halen uit een bug in het systeem; elke handeling te stellen die een storend effect heeft op de andere bestelprocedures, op welke wijze dan ook; een deel of het geheel van de website en/of de inhoud die hierop terug te vinden is, te reproduceren, te kopiëren, te verkopen of uit te buiten op welke wijze dan ook; het verstoren van de door ons geïnstalleerde technieken (bijvoorbeeld een informaticavirus of een netwerkstoornis veroorzaken); beveiligingsfuncties van de website of functies die het kopiëren van op de website beschikbare inhoud verhinderen of beperken, verstoren of uitschakelen; in uw accountgegevens valse informatie verstrekken; de identiteit van een andere persoon gebruiken zonder diens toelating, of voorwenden dat u in opdracht van een persoon, entiteit of organisatie handelt; onze website gebruiken nadat wij u hebben geschorst of u de toegang hebben ontzegd; junkmail, spam of herhalende berichten verzenden; illegale of onwettige handelingen plegen; de website misbruiken door er bewust virussen, trojans, of enige andere malware op te plaatsen of door andere handelingen te plegen die de website of de uitrusting van zijn gebruikers beschadigen of nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van de website door anderen; gegevens van de website verzamelen op andere manieren dan deze voorwaarden toelaten.

Als u een inbreuk maakt op een of meer van deze voorwaarden, kunnen wij u tijdelijk of blijvend beletten om de website te gebruiken. Wij kunnen ook andere maatregelen nemen, zoals, maar niet beperkt tot u aangeven bij de politie of een andere overheidsdienst, u een waarschuwing geven, u gerechtelijk vervolgen om alle schade en kosten die wij als gevolg van de niet-toegelaten handeling(en) hebben geleden op u te verhalen.

Contact

Als u vragen over onze website en de inhoud ervan heeft, kan u ons altijd contacteren:

Yokohama Belgium NV Bosstraat 54 bus 8 3560 Lummen

Telefoon: 0032 13 61 99 00
Fax: 0032 013 61 99 09
E-mailadres: [email protected]